Uchwała Nr 28/VII/11
Rady Gminy Wiązowna

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011-2024 

Na podstawie: 

- art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

- art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6, art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) 

- art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1241 z późn.zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiązowna na lata 2011 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. 

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wiązowna, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust.1 uchwały na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/VII/11
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.ods

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2024 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/VII/11
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz przedsięwzięć do WPF 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 


mgr Monika Sokołowska