Uchwała Nr 158/10
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2, art. 88 oraz art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:
§ 11. Z dniem 15 października 2010 r. stawia się w stan likwidacji zakład budżetowy pod nazwą „Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce”. 2. Termin zakończenia likwidacji Biura wyznacza się na dzień 31 grudnia 2010 r.
§ 21. W okresie likwidacji Biuro: 1) realizuje dotychczasowe zadania; 2) korzysta z dotychczasowych rachunków bankowych Biura. 2. Na likwidatora wyznacza się Dyrektora Biura. 3. Likwidator jest obowiązany do podejmowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem likwidacji Biura, w tym w szczególności do: 1) przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenia należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu Zakładu; 2) zamknięcia rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości; 3) sporządzenia bilansu zamknięcia Biura; 4) niezwłocznego zawiadomienia kontrahentów Biura o jego likwidacji; 5) archiwizacji dokumentów spraw zakończonych i przekazania ich do właściwego archiwum; 6) egzekucji i uregulowania wszystkich należności i zobowiązań; 7) wykonania niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Biura, w tym: a) wyrejestrowania z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON, b) wyrejestrowania z ewidencji podatników i płatników – NIP, c) wyrejestrowania z rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 8) sporządzenia protokołu końcowego z likwidacji Zakładu.
§ 3Pozostałe po likwidacji mienie, środki pieniężne, należności i zobowiązania likwidowanego Biura przejmuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Województwo Mazowieckie.
§ 4Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 5Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 15 października 2010 r.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Robert Soszyński
 
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
b) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685.